Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych przez TERRA Real Estate

1. CEL

Rząd turecki ustanowił prawo chroniące prawa osób fizycznych, prywatność ich życia osobistego oraz zobowiązania przeciwko wszelkiemu bezprawnemu wykorzystaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (w skrócie „Ustawa KVKK”), opublikowaną 7 kwietnia 2016 roku.

Celem jest stworzenie polityki ochrony i przechowywania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. TERRA Real Estate przechowuje dane osobowe zgodnie z tym prawem

2. ZAKRES

Polityka dotyczy osób odwiedzających terrarealestate.com oraz zespołu TERRA Real Estate. Polityka ma wpływ na wszelkie działania tworzone i prowadzone przez TERRA Real Estate.

Nasza polityka jest sformułowana zgodnie z prawem KVKK i wszyscy pracownicy TERRA Real Estate oraz goście, klienci są zobowiązani do stosowania tej polityki. Pracownicy otrzymują również odpowiednie informacje i niezbędne materiały o tym, jak chronić dane osób fizycznych.

3. SŁOWNIK POJĘĆ

3.1. TERRA Nieruchomości

TERRA Real Estate Emlak İnşaat Limited Şirketi nazywa się w skrócie „TERRA Real Estate”.

3.2. Wyraźna zgoda

Ograniczona zgoda jest uzyskiwana za zgodą użytkownika sieci na przetwarzanie informacji o danych.

3.3. Anonimizacja

Sposób wprowadzania modyfikacji na określonych danych i informacjach umożliwiający ich identyfikację w taki sposób, aby nie można było ich dopasować do żadnej konkretnej osoby.

3.4. Pracowników

Zespół TERRA Real Estate.

3.5. Dostawca usługi

Personel stron trzecich, z których usług korzysta TERRA Real Estate.

3.6. Indywidualny / Klient / Odwiedzający

Osoba, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez TERRA Real Estate.

3.7. Dane osobowe 

Informacje takie jak e-mail, adres i numer telefonu od osób/odwiedzających/klientów umożliwiają ich identyfikację.

3.8. Przetwarzanie danych osobowych

Proces przechowywania, gromadzenia, utrwalania, zmieniania, ujawniania lub edytowania danych osobowych odbywa się częściowo lub całkowicie automatycznie.

3.9. Administrator danych

Osoby decydujące o tym, jakie dane osobowe TERRA Real Estate będzie przechowywać oraz w jaki sposób będą one przechowywane i wykorzystywane.

3.10. Procesor danych

Osoby fizyczne lub uprawnione są upoważnione do przetwarzania danych przez administratora danych.

3.11. Zarząd KVKK

Panel Ochrony Danych Osobowych (Ochrona Danych Osobowych w języku tureckim to KVKK).

3.12. Korporacja KVKK

Korporacja Ochrony Danych Osobowych

3.13. Prawo KVKK

Ustawa o ochronie danych osobowych jest publikowana pod numerem 29677 w Dzienniku Urzędowym.

3.14. Polityka

Przetwarzanie i ochrona Danych Osobowych przez TERRA Real Estate.

4. ROLE I OBOWIĄZKI

4.1. Administrator danych

Proces przechowywania, gromadzenia, zapisywania, zmieniania, ujawniania lub edytowania danych osobowych odbywa się częściowo lub całkowicie automatycznie zgodnie z turecką ustawą o ochronie danych osobowych.

TERRA Real Estate gromadzi i wykorzystuje niektóre informacje o klientach i odwiedzających do wykonywania pracy. Administratorem danych jest TERRA Real Estate, który jednoznacznie określa, które dane będą wykorzystywane zgodnie z prawem.

4.2. Agent kontrolera danych

Agent Administratora Danych jest ekspertem w zapewnianiu przechowywania i przetwarzania danych oraz zapewnianiu ich bezpieczeństwa.

4.3. Procesor danych

Dane osobowe może przetwarzać osoba upoważniona przez TERRA Real Estate.

4.4. Obowiązki

Przetwarzający dane muszą podjąć pewne środki ostrożności, a Administratorzy danych, TERRA Real Estate sprawdza, czy proces opiera się na zaufaniu dwóch stron.

5. OBOWIĄZKI PRAWNE

Zgodnie z prawem KVKK, TERRA Real Estate ma prawne zobowiązania do bezpiecznego przetwarzania danych:

5.1. Obowiązek wyjaśniania

W trakcie Przetwarzania Danych, TERRA Real Estate ma obowiązek informowania swoich gości/klientów o następujących aspektach:

• Tożsamość administratora danych

• Dlaczego dane osobowe są przechowywane

• Wyjaśnienia prawne, odnośnie przechowywania danych osobowych

• Prawa jednostek

5.2. Obowiązek informowania

Zgodnie z 13 artykułem ustawy KVKK, TERRA Real Estate jest zobowiązana do informowania osób fizycznych, oraz do udzielania wszelkich dalszych informacji za pośrednictwem terrarealestate.com lub +90 242 512 25 00, w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba.

5.3. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych

TERRA Real Estate, as Administratorzy danych są zobowiązani do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z artykułem 12 ustawy KVKK.

5.4. Obowiązek wpisu do rejestru administratorów danych

TERRA Real Estate musi być zapisana do rejestru administratorów danych zgodnie z ustawą KVKK z art. 16.

6. KLASYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe

Dane Osobowe to:  imię, nazwisko, numer PESEL, tożsamość, miejsce urodzenia, numer telefonu, adres, adres e-mail oraz informacje dotyczące płatności.

Ze względu na warunki członkostwa TERRA Real Estate przechowuje określone Dane, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu.

6.2. Prywatne dane osobowe

Inne dane osobowe, takie jak opinia polityczna, korzenie etyczne, religia lub inne przekonania, przynależność do jakiejkolwiek organizacji, dane biometryczne i genetyczne, są uważane za Prywatne Dane Osobowe i zabrania się przechowywania takich Danych bez zgody tej osoby, zgodnie z szóstym artykuł tureckiej ustawy o KVKK.

Jako administrator danych, TERRA Real Estate nigdy nie wymaga prywatnych danych osobowych.

7. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zasady przetwarzania danych

Wszystkie dane gromadzone przez Nieruchomości TERRA mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z artykułami 4, 5 i 6 ustawy KVKK

• TERRA Real Estate ma obowiązek przetwarzania danych z poszanowaniem ustawy KVKK i innych przepisów prawa.

• TERRA Real Estate ma obowiązek zachować przejrzystość, przestrzegać kodeksu uczciwości i informować swoich użytkowników.

• TERRA Real Estate będzie przetwarzać dane wyłącznie w uzasadnionych celach wskazanych przez Prawo KVKK lub inne przepisy prawa.

• Wykorzystywanie danych powinno być określone przez cele i do nich ograniczone.

• Przetwarzanie danych jest ograniczone tylko do niezbędnej skali przez TERRA Real Estate.

• TERRA Real Estate może przechowywać dane tylko w niezbędnym okresie (Przeczytaj 9 akapit).

7.2. Cele przetwarzania danych

TERRA Real Estate nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych od klientów wysyłających niepożądane i niezamówione informacje (spam). TERRA Real Estate przetwarza dane w następujących celach:

• Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu są przetwarzane w celu rejestracji strony internetowej i skutecznej komunikacji.

• Remarketing, retargeting i komunikacja wykorzystują dane przeglądania aplikacji oraz dane demograficzne w celu poprawienia usług operacyjnych.

• Informacje dostarczane przez media społecznościowe powinny zapewnić lepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram są wykorzystywane wyłącznie do możliwości rejestracji w serwisach TERRA Real Estate.

• Dane o lokalizacji są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli na to na swoim urządzeniu podczas przeglądania. Dane te są wykorzystywane przez TERRA Real Estate w celu wskazania najbardziej odpowiednich nieruchomości w danej lokalizacji.

Dane są przetwarzane zgodnie z innymi, wcześniej nie podanym celami takimi jak:

• TERRA Real Estate wysyła specjalne oferty i sugestie dotyczące nieruchomości w formacie biuletynu jako e-mail.

• TERRA Real Estate odpowiada na wszelkie pytania i zapytania, traktując każdego klienta indywidualnie zgodnie z dostarczonymi danymi kontaktowymi.

• TERRA Real Estate udziela informacji o nowych usługach.

• TERRA Real Estate prowadzi marketing bezpośredni.

• TERRA Real Estate zastrzega sobie prawo do bezpośredniego komunikowania się z osobami, jeśli jest to wymagane.

7.3. Zapewnienie przetwarzania danych na podstawie prawnej

TERRA Real Estate zapewnia następujące środki techniczne przetwarzania danych osobowych ze względów prawnych:

• Ustalenie organizacji międzykorporacyjnej w zakresie przechowywania i przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z prawem

• Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do przechowywania Bazy danych osobowych

• Audyt infrastruktury technicznej i dostarczonych procesów

• Sformułuj niezbędne procedury dotyczące okresów audytu i procedur technicznych.

TERRA Real Estate podejmuje niezbędne środki ostrożności w zakresie przetwarzania danych osobowych ze względów prawnych:

• Informowanie i Edukowanie pracowników TERRA Real Estate w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej,

• Wdrażanie środków ostrożności w przypadku bezprawnego przetwarzania danych osobowych na aktach prawnych, umowach i politykach,

• Weryfikacja przetwarzania danych osobowych przez partnerów i zewnętrzne podmioty przetwarzające.

8. POLITYKA REGULUJĄCA PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Przekazywanie danych osobowych w kraju

Jako Administrator Danych, TERRA Real Estate ma obowiązek działać zgodnie z prawem KVKK. TERRA Real Estate nigdy nie udostępnia żadnych danych osobowych firmom zewnętrznym bez zgody danej osoby.

Jednak TERRA Real Estate może przekazać dane organom sądowym, rządowym w przypadku obowiązków nałożonych przez KVKK Prawo i Organy Konstytucyjne.

8.2. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane Osobowe mogą być przekazywane w celu przechowywania i przetwarzania do innych krajów przez TERRA Real Estate pod warunkiem, że kraj przyjmujący wypełni obowiązki określone przez Zarząd KVKK. W przypadku, gdy środki bezpieczeństwa nie są wystarczające, tureccy administratorzy danych muszą sporządzić pisemne zobowiązanie i poprosić Zarząd KVKK o zatwierdzenie.

8.3. Która osoba/organizacja otrzymuje dane osobowe?

Instytucje i organizacje posiadające upoważnienie: Władze publiczne mogą uzyskać dane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie.

8.4. Środki ostrożności dotyczące danych osobowych podczas przenoszenia

Techniczne środki ostrożności

• TERRA Real Estate ma obowiązek podjąć znaczące techniczne środki bezpieczeństwa w przypadku bezprawnego dostępu do Danych Osobowych i ich wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub firmy przetwarzające dane, nawet jeśli TERRA Real Estate upoważniła te podmioty przetwarzające dane.

Środki ostrożności dla wykonawców

• Polityki TERRA Real Estate określają, w jakim celu i w jaki sposób dane powinny być przekazywane. TERRA Real Estate określa również strony, którym dane będą przekazywane.

9. POLITYKA ZACHOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochrona danych przez określony czas

Wszystkie informacje dotyczące znanej lub możliwej do znalezienia osoby są danymi osobowymi, zgodnie z ustawą KVKK. Wszystkie informacje takie jak numer telefonu i adres e-mail są przechowywane i chronione przez TERRA Real Estate.

W związku z tym pozyskiwanie i przechowywanie danych przez TERRA Real Estate odbywa się zgodnie z prawem. Zgodnie z zobowiązaniami rządowymi dane muszą być przechowywane przez około 2 lata. Dane będą przechowywane nie dłużej niż cel zostanie osiągnięty.

Ponadto niektóre ustawy inaczej określają okres przechowywania, np. księgi rachunkowe i poświadczenia zgodnie z Ordynacją Podatkową powinny być przechowywane przez 5 lat.

9.2. Środki ostrożności przy przetwarzaniu danych osobowych

Techniczne środki ostrożności

• TERRA Real Estate tworzy niezbędne mechanizmy i systemy, aby spełnić wymagania dotyczące środków ostrożności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych.

Środki ostrożności dla wykonawców

• Pracownicy TERRA Real Estate odbywają szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych

• TERRA Real Estate jest odpowiedzialna za kontrolę tych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych.

10. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Obowiązki TERRA Real Estate w zakresie bezpieczeństwa danych

TERRA Real Estate ma obowiązek ochrony i przechowywania Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, art. 12. TERRA Real Estate odpowiada za:

• zapobieganie przetwarzaniu Danych Osobowych w sposób niezgodny z prawem,

• regularne kontrolowanie tych środków ostrożności,

• zapewnienie niezbędnego sprzętu technicznego do blokowania jakiejkolwiek infiltracji Danych Osobowych,

• powiadamianie władz o każdym przypadku infiltracji.

10.2. Środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych

TERRA Real Estate podejmuje nizbędne środki bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. Te środki bezpieczeństwa to:

Techniczne i wykonawcze środki ostrożności

Wykonawcze i techniczne środki bezpieczeństwa przekazywania, przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Osobowych są określone w odpowiednich artykułach. TERRA Real Estate ma obowiązek podjęcia środków bezpieczeństwa w celu ochrony osób fizycznych w przypadku, gdyby osoby trzecie uzyskały dostęp do Danych Osobowych niezgodnie z prawem.

Środki ostrożności i kontrola bezpieczeństwa danych osobowych

Raport o zgodności Rejestratora z ustawą KVKK przygotowuje TERRA Real Estate. Ponadto rejestrator jest regularnie sprawdzany, po czym następuje sporządzenie raportu do osoby akredytowanej lub komisji

Środki ostrożności w przypadku ujawnienia bez zezwolenia

TERRA Real Estate ma obowiązek blokowania wszelkich działań informacyjnych, podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz tworzenia polisy. W każdym przypadku działań niezgodnych z prawem, takich jak ujawnienie, TERRA Real Estate powinna poinformować ujawnioną osobę oraz Zarząd KVKK.

11. PRAWA OSÓB INDYWIDUALNYCH

11.1. Prawo dostępu do własnych danych osobowych

Każda osoba, której dane są przechowywane, zastrzega sobie prawo dostępu do swoich danych osobowych bez żadnych opłat. Osoby fizyczne mogą:

• Sprawdzić, czy ich Dane są przetwarzane, czy nie,

• Poprosić o informacje dotyczące operacji przetwarzania Danych,

• Zapytać o cel przetwarzania i sprawdzić, czy Dane są wykorzystywane do tego celu.

11.2. Prawo do zmiany lub usunięcia własnych danych osobowych

Każdy, czyje dane są przechowywane, zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych bez żadnych opłat. Osoby fizyczne mogą:

• Poprosić o poprawienie Danych w przypadku brakujących lub błędnych informacji

• Zażądać usunięcia Danych w przypadku, gdy cel przechowywania Danych przestał być aktualny

• Zażądać poinformowania zewnętrznych podmiotów przetwarzających o tych procedurach

• Odrzucić wszelkie niepożądane wyniki, które pojawiają się podczas analizy przetwarzanych Danych przez systemy automatyczne.

11.3. Aktualizacja własnych danych osobowych

W przypadku, gdy potrzebujesz dostępu, usunięcia lub zmiany swoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami:

telefonicznie: +90 242 512 25 00

e-mailem: [email protected]

listownie lub osobiście pod adresem: Atatürk Blv. 62,07400, Alanya Turcja

11.4. Wnioski i ocena osób fizycznych

Osoby fizyczne mogą żądać dotarcia do przetwarzanych Danych i korzystania ze swoich praw zgodnie z Polityką Prywatności. TERRA Real Estate oferuje łatwe i przejrzyste możliwości komunikacji. Wszystkie wnioski są udzielane szybko, nie dłużej niż określa to prawo KVKK.

Osoby ubiegające się o dostęp do swoich danych powinny zostać poinformowane przez przedstawicieli zadeklarowanych przez Rejestr Administratorów Danych. Pełnomocnik Administratora udzieli odpowiedzi na te wnioski w ciągu maksymalnie 30 dni, bez dodatkowych opłat lub z ewentualną opłatą, jeśli Zarząd KVKK tak zdecyduje.

Osoby fizyczne powinny przesłać wniosek do Pełnomocnika Administratora Danych w celu rozpoczęcia procesu. Wniosek musi być formalnym listem poleconym, chyba że Zarząd KVKK nie zażąda innej opcji.

Atatürk Blv. 62, 07400 Alanya, Antalya, Turcja

Pełnomocnik Administratora może przyjąć lub odrzucić wniosek i poinformować o decyzji w formie elektronicznej lub pisemnej. Jeżeli przedstawiciele zaakceptują wniosek, żądanie zostanie zrealizowane przez TERRA Real Estate. W przypadku, gdy błąd leży po stronie TERRA Real Estate, firma wyraża zgodę na dokonanie płatności na rzecz osób fizycznych.

W przypadku odrzucenia wniosku osoba może poprosić o więcej informacji lub napisać list reklamacyjny w ciągu 30 dni.

12. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Polityka dotycząca plików cookie dotyczy wersji mobilnych i stacjonarnych stron internetowych udostępnianych przez TERRA Real Estate.

TERRA Real Etate wykorzystuje pliki Cookies, aby zapewnić lepszą nawigację i zaprezentować odwiedzającym lepszą obsługę mobilną i internetową. Odwiedzający mają zawsze możliwość zablokowania plików Cookies poprzez ustawienie parametrów swojej przeglądarki. Ograniczenie lub zablokowanie plików Cookies może jednak zakłócić korzystanie z serwisu.

Internauci akceptują pliki Cookies, gdy nie blokują lub nie ograniczają Cookies.

13. ZACHOWANIE I PUBLIKACJA POLITYKI

Polityka Prywatności publikowana na stronie internetowej TERRA Real Estate będzie zawsze aktualną i obowiązującą wersją. W przypadku jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności i Danych, wyślemy o tym powiadomienie pocztą elektroniczną lub pocztą elektroniczną przed wejściem w życie nowej polityki. Jeśli nadal korzystasz z Witryny po wejściu w życie zmian, uważamy, że akceptujesz zmienioną Politykę Prywatności.

14. OKRES AKTUALIZACJI POLITYKI

TERRA Real Estate może dokonać pewnych modyfikacji w Polityce Prywatności zgodnie z wymogami praktyk informacyjnych. Wyślemy powiadomienie o aktualizacji e-mailem lub zamieścimy informację przed wejściem w życie nowej polityki. Nowa i zaktualizowana Polityka Prywatności wchodzi w życie zaraz po opublikowaniu w serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie po 01.04.2019r.

15. OKRES WAŻNOŚCI

Polityka Prywatności wchodzi w życie zaraz po opublikowaniu do momentu jej usunięcia z serwisu.

16. BEZPIECZEŃSTWO

Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym dostępem, wykorzystaniem lub utratą w sposób niezgodny z prawem. Niemniej jednak pragniemy podkreślić, że żadna z metod transmisji za pomocą urządzenia mobilnego lub Internetu ani techniki elektronicznego przechowywania nie są w 100% bezpieczne. TERRA Real Estate odrzuca taki obowiązek.

17. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Mieszkańcy EOG i Szwajcarii zwracają uwagę, że dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane poza EOG i Szwajcarię w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. TERRA Real Estate stosuje poważne metody ochrony Twoich danych i chroni je zgodnie ze standardami wdrożonymi w Unii Europejskiej, w tym Standardową Klauzulą ​​Umowną. W przypadku przekazywania danych osobowych w ramach naszej grupy spółek wymagających przetwarzania danych z EOG, TERRA Real Estate przeprowadza ten proces zgodnie z przepisami UE dot. warunków ochrony danych. Jako TERRA Real Estate wdrożyliśmy podobne metody zabezpieczeń wspólnie z naszymi partnerami i usługodawcami. Więcej szczegółów może być udostępnione na życzenie.

https://terrarealestate.com